Pre-Season 
August 14, 1999, 2:30 pm
Poverty Bay RFU
06 - 60
Bay of Plenty
Gisborne
Poverty Bay RFU