Pre-Season 
July 6, 1991, 2:30 pm
Poverty Bay RFU
13 - 58
Bay of Plenty
Gisborne
Poverty Bay RFU